Umowa przelewu wierzytelności – jakie skutki podatkowe

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 32 (715) z dnia 10.11.2010 r.
Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia wierzytelności przenosi wierzytelność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Powyższe oznacza, że co do zasady, data zawarcia umowy cesji wierzytelności będzie zarazem datą powstania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia (przelewu) takiej wierzytelności, chyba że w umowie tej wskazano inną datę przeniesienia tego prawa na nabywcę.

(czytaj więcej – www.podatki.gofin.pl)